ALGEMENE VOORWAARDEN – Fiducie Beheer- en Adviesdiensten 01 oktober 2020

Fiducie Beheer- en Adviesdiensten gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn, Het Rietveld 55 A, postcode 7321 CT, hierna te noemen: Fiducie

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Fiducie   : de opsteller van de algemene voorwaarden;

De opdrachtgever: elke relatie die Fiducie mondeling of schriftelijk opdracht verstrekt en/of volmacht geeft om namens opdrachtgever rechtshandelingen of feitelijke handelingen te verrichten, daaronder zijn mede begrepen de uit te brengen adviezen;

Derden: door Fiducie ter uitvoering van de verkregen opdracht, namens opdrachtgever in te schakelen bedrijven zoals architecten, aannemers, adviesbureaus en andere derden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Fiducie en een opdrachtgever waarop Fiducie deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fiducie voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen voor die bijzondere opdracht ten aanzien waarvan ze zijn overeengekomen en gelden niet voor vervolgopdrachten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. De door Fiducie gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Fiducie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en deze opdrachtbevestiging ook weer door Fiducie is aanvaard, of met de werkzaamheden een aanvang is gemaakt, en/of binnen 1 week na het verstrijken van de periode van 30 dagen Fiducie te kennen heeft gegeven de offerte niet gestand te kunnen doen.
 3. In het geval van opdrachtverlening door een Vereniging van Eigenaars wordt een besluit van de vergadering, opgenomen in een van datum voorzien verslag, dan wel een door de voorzitter of contactpersoon ondertekende brief als opdrachtverlening aanvaardt.
 4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Fiducie zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fiducie het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fiducie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fiducie worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fiducie zijn verstrekt, heeft Fiducie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Fiducie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fiducie is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Fiducie de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn; volmacht

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Ingeval tussen partijen een duurovereenkomst tot stand is gebracht, zal deze worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en dient bij het voornemen deze overeenkomst te beëindigen zulks per aangetekend schrijven te geschieden met een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd wordt na ommekomst van die tijd automatisch verlengd met een periode van een jaar. De opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk per aangetekend schrijven te geschieden tegen de laatste voor de duur van de overeenkomst bepaalde dag met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 4. Ingeval tussen partijen een overeenkomst is gesloten met betrekking tot een of meerdere specifieke opdrachten (geen duurovereenkomst) is de opdrachtgever bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst in ieder geval verplicht Fiducie te vergoeden, de honorering naar de stand van de werkzaamheden, de gemaakte kosten en de kosten gemaakt in verband met de door Fiducie ingeschakelde derden. Bovendien dient de opdrachtgever alsdan 10% van het resterende deel van de honorering en de (gecalculeerde) kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn geweest bij uitvoering van de overeenkomst, te betalen, onverminderd het recht van Fiducie om bij toerekenbare niet nakoming zijdens de opdrachtgever volledige schadevergoeding te eisen.
 5. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Fiducie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 6. De opdrachtgever verleent Fiducie tot het einde van de overeenkomst volmacht voor het verrichten van de in de ogen van Fiducie gerechtvaardigde maatregelen die nodig zijn in het kader van een adequate uitvoering van de overeenkomst.
 7. Alle door Fiducie aangegane verplichtingen jegens derden, zullen uitsluitend worden aangegaan namens en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is bevoegd te bedingen dat voor de inschakeling van derden dan wel voor opdrachten boven een overeengekomen mandaat eerst overleg vereist is respectievelijk een afzonderlijke goedkeuring is vereist. Voor het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure is steeds – wanneer zulks afwijkt van hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd – een afzonderlijke schriftelijke opdracht c.q. volmacht nodig.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fiducie zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Fiducie de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Fiducie daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van lid 3 zal Fiducie geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Fiducie zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Fiducie verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Fiducie worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Fiducie behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Bij overtreding van dit verbod is de opdrachtgever een boete verschuldigd van € 20.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Fiducie om daarboven een schadevergoeding te eisen van de geleden en/of nog te leiden schade.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen komen overeen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk op te kunnen zeggen.

Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van ten minste 2 maanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Fiducie op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– na het sluiten van de overeenkomst aan Fiducie ter kennis gekomen omstandigheden geven Fiducie goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– indien Fiducie de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 1. In de genoemde gevallen is Fiducie bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Fiducie schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Fiducie.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Fiducie de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Fiducie slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.

Artikel 12. Prijs

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is exclusief BTW.
 3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fiducie, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen en/of vergoedingen zijn exclusief BTW, verschotten, kosten verbonden aan het inschakelen van derden en exclusief de door overheden vastgestelde of vast te stellen heffingen of toeslagen hoe ook gemeend.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Alle genoemde bedragen zullen jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van het gemiddelde indexcijfer van de geactualiseerde loonkosten per gewerkt uur voor de groot-, detailhandel, bank- en verzekeringswezen, welke berekend wordt aan de hand van de indexcijfers zoals deze worden vastgesteld door het CBS of een daarmee vergelijkbare instantie. De aanpassing geschiedt door het bedrag van de vergoeding te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller wordt gevormd door het gemiddeld indexcijfer over het jaar waarin de opdracht is verstrekt en de noemer door het genoemde indexcijfer over het daaraan voorafgaande jaar. Mocht bovengenoemde indexering in enig jaar negatief uitvallen dan zal geen indexering plaatsvinden.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Fiducie aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Fiducie en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Fiducie onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling geschiedt zonder recht op korting of verrekening.
 6. Facturen ter zake de levering van goederen en diensten door derden kunnen naar believen van Fiducie aan opdrachtgever worden doorberekend. Als betalingstermijn geldt alsdan de door derden aan Fiducie gestelde betalingstermijn. Na ommekomst van de betalings- c.q. vervaltermijn is de opdrachtgever aan Fiducie een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. De verschuldigde rente zal gelijktijdig met de overeengekomen betalingstermijnen, ter zake de hoofdsom, in rekening worden gebracht. Bij in gebreke blijven van deze betaling zal de rente na de betalingstermijnen van 14 dagen worden bijgeschreven bij de hoofdsom.

Artikel 14. Incassokosten

 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
 2. Indien Fiducie aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De opdrachtgever is niet bevoegd betaling van het aan Fiducie toekomende op te schorten met een beroep op artikel 6:262 of 6:263 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Indien de opdrachtgever in verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden schade meent te hebben geleden, dient hij dat per omgaande aan Fiducie te melden.
 2. Fiducie Beheer en Adviesdiensten is nimmer aansprakelijk voor gederfde winst en/of stagnatieschade, noch voor schade die voortvloeit uit door Fiducie verstrekte adviezen.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Fiducie beperkt tot € 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 4 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden uitsluitend indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fiducie of haar ondergeschikten die in het object met de feitelijke leiding zijn belast.
 6. Overige aansprakelijkheid wordt, met inbegrip van aansprakelijkheid voor derden alsmede voor gevolgschade, hierbij uitgesloten.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Fiducie geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fiducie niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Fiducie heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fiducie haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Fiducie opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fiducie niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Fiducie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

 1. Wanneer tussen Fiducie Beheer en Adviesdiensten en de opdrachtgever een verschil van mening ontstaat in verband met de opgedragen werkzaamheden, zullen partijen in overleg treden over de wijze waarop een dergelijk geschil in der minne kan worden opgelost.
 2. Wanneer onder lid 1 genoemde niet tot een oplossing leidt dan zullen geschillen worden, met uitsluiting van elke andere rechtbank, beslecht door de arrondissementsrechtbank te Zwolle-Lelystad, voor zover het geschil niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort. Niettemin heeft Fiducie het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten c.q. een gesloten overeenkomst tussen Fiducie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie van de onderhavige opdracht. Deze zijn te vinden op www.fiduciebeheer.nl